wzór kwestionariusz osobowy dla pracownika

James Potter and his great wonder

Temat: Umowy - wzory umów
Dodaję w załącznikach wzory umów:

Kwestionariusz osobowy
Najczęściej używane zwroty w pismach służbowych
Poprawienie brzmienia dokumentu
Porozumienie zmieniające umowę o prace
Projekt umowy o pracę na czas określony
Projekt umowy o zatrudnieniu na czas nieokreślony
Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika
Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem
Umowa agencyjna
Umowa agencyjna 1
Umowa darowizny
Umowa darowizny 1
Umowa dostawy
Umowa dzierżawy
Umowa komisu
Umowa najmu
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa o dzieło
Umowa o prace
Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
Umowa pożyczki
Umowa spółki
Umowa sprzedaży
Umowa sprzedaży na raty
Umowa użyczenia
Umowa zlecenia
Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=99Temat: Licencja PO 1 stopnia i służba wojskowa - zagwozdka ?!

A czy ta rubryka jest prawid?owa?

Polecam Za?acznik Nr 2 do rozporz?dzenia MPiPS z dnia 22 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 869) - Kwestionariusz osobowy dla pracownika - wzór obowi?zujacy od 28 lipca 2006 r.
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=2340


Temat: studia podyplomowe filozoficzno-etyczne
STUDIA PODYPLOMOWE FILOZOFII I ETYKI
VIII EDYCJA KSZTAŁCENIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011
Zapraszamy na studia podyplomowe nauczycieli chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie filozofii oraz etyki.
Ofertę kształcenia kierujemy przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów humanistycznych i katechetów, lecz także do nauczycieli przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Formalnym wymogiem do rozpoczęcia nauki jest ukończenie studiów wyższych na poziomie licencjackim lub magisterskim, złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty czesnego.
Program studiów przewiduje realizację 370 godzin zajęć (220 godz. wykładów i 150 godz ćwiczeń, 17 przedmiotów) w cyklu trzysemestralnym. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie.
Wykaz przedmiotów: Wstęp do filozofii, Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, Historia filozofii nowożytnej, Historia filozofii współczesnej, Etyka normatywna, Etyka opisowa z elementami metaetyki, Historiozofia, Filozofia religii, Epistemologia, Antropologia filozoficzna, Filozofia społeczna, Aksjologia, Filozofia ekologii, Filozofia nauki, Filozofia polska, Estetyka, Metodyka filozofii i etyki.
Ukończenie studiów nadaje uprawnienia do nauczania filozofii i etyki w gimnazjach i szkołach średnich dowolnego profilu (nie nadaje jednak uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i w niedziele, zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Rozpoczęcie cyklu kształcenia jest możliwe po zebraniu grupy około 20 osób. W praktyce rektor wydaje zgodę na rozpoczęcie studiów w mniejszej grupie, np. 15 osób.
Koszt trzysemestralnego cyklu kształcenia wynosi 3450 zł. Opłata za naukę może być wnoszona z góry w całości lub w trzech równych ratach po 1150 złotych przed każdym semestrem nauki.
Wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcie na studia: 1. podanie o przyjęcie wraz z zobowiązaniem dokonywania regularnych opłat czesnego; 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich; 3. kwestionariusz osobowy; 4. zdjęcie legitymacyjne do indeksu (wzory podania i kwestionariusza dostępne na stronie: http://www.uwm.edu.pl/fil...dokumenty.htm).
Podania o przyjęcie na studia należy składać w terminie do 30 września 2010 osobiście w sekretariacie Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie lub listownie na adres:
Studia Podyplomowe Filozofii i Etyki
Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 OLSZTYN
W związku z rekrutacją nie pobiera się żadnych opłat. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/filozofia/studium3.htm oraz dr Piotr WASYLUK, tel.: 607890233 , e-mail: wasyleos@tlen.pl
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6717


Temat: wzory druków
Dnia 1 stycznia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Przepis ustawy spowodował zmiany w procedurach związanych z naborem i zatrudnianiem na stanowiska urzędnicze.

Przy ogłaszaniu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym - obowiązują ustalenia zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych i przestrzegane są wszystkie procedury dotyczące naboru na stanowiska urzędnicze.

Ustawodawca w art. 59 stanowi, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 nowej ustawy, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Skrócony opis procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze od 1 stycznia 2009 roku.

1) Nabór kandydatów jest otwarty i konkurencyjny.
2) O pracę na niektórych wolnych stanowiska mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej.
3) Pracownik samorządowy może być przeniesiony na wolne stanowisko urzędnicze bez dokonywania naboru.
4) Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w BIP oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór.
5) Dokumenty składa się w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP.
6) Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół.
7) Niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy informacyjnej oraz w BIP przez okres 3 miesięcy.
8) Umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
9) W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą.
10) Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.
11) Kierownik jednostki określa sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu.
12) Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
13) Zwolnienie ze służby przygotowawczej nie wyłącza konieczności zdania przez pracownika egzaminu.
14) Przed zawarciem nowej umowy pracownik składa ślubowanie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Składanie dokumentów:
1) Oferty pracy na stanowisko urzędnicze należy składać w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2) Oferty są przekazywane w opisanej kopercie zawierającej komplet dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
3) Oferty złożona po terminie nie są rozpatrywane.
4) Wzory druków (kwestionariusz osobowy, oświadczenia) udostępniono do wykorzystania w BIP.Do pobrania (format PDF)

Druki:
Kwestionariusz osobowy - 65 KB
Oświadczenie - 46KB

Zarządzenia Starosty Krotoszyńskiego
Zarządzenie Nr 08/09 z dnia 07.04.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie (plik PDF, 265 kB)
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=929


Temat: Archiwum ogłoszeń o naborze na stanowiska
OGŁOSZENIE O NABORZE
Starosta Krotoszyński

poszukuje kandydata na stanowisko: Podinspektor
Wymiar etatu: 1 etat w Wydziale Finansów

Wymagania konieczne dla kandydatów:
- wykształcenie wyższe – specjalność - rachunkowość, finanse,
- osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślnie,
- osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
Wymagania dodatkowe:
- znajomość prawa w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość przepisów dot. rachunkowości budżetowej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
- zdolność do interpretacji i stosowania prawa,
- komunikatywność oraz umiejętność obsługi komputera z znajomość programów Płatnik, Probit, Exel, Word,
- rzetelność, samodzielność i sprawność organizacji pracy,

Główne zadania na stanowisku:
1. naliczanie wynagrodzeń, zasiłków, składek,
2. sporządzanie list płac,
3. prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych,
4. zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia i sporządzanie deklaracji i raportów,
5. dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
6. prowadzenie dokumentacji płacowej, wydawanie zaświadczeń,
7. naliczanie ryczałtów, diet i innych należności.
8. sporządzanie i kompletowanie wniosków do PUP z tytułu refundacji,
9. sporządzanie i rozliczanie wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych,
10. sporządzanie przelewów,
11. zastępstwo w prowadzeniu kasy,
12. sporządzanie sprawozdań i informacji,

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie + zdjęcie,
3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kserokopie dyplomów uczelni, zaświadczenia o ukończeniu kursów, seminariów itp.)
4. posiadane kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o odbyciu stażu,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
7. zaświadczenie lub oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na objęcie stanowiska,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej (określić charakter działalności).

Dokumenty należy składać w pokoju nr 26 lub w sekretariacie Starostwa Powiatowego Krotoszyn ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 - w terminie do dnia 20 czerwca 2008 r. (tj. nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.krotoszyn.pl. oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa)
Koperta powinna zawierać dopisek – ”Oferta zatrudnienia na stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansów”
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W katalogu udostępnione zostały wzory kwestionariusza oraz oświadczeń.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Ewa Karolczak Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego tel. 0-62 725-42-56 w. 320.

Krotoszyn, dnia 4 czerwca 2008 r.
Starosta Krotoszyński mgr Leszek Kulka
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2481


Temat: Wolne stanowiska - organy centralne.
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Oddziale Systemów Dowodzenia, Łączności i Rozpoznania Departamentu Polityki Zbrojeniowej

Wymiar etatu: 0.5

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Polityki Zbrojeniowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* Organizowanie i udział w merytorycznym nadzorze nad realizacją prac (programów, tematów) rozwojowych i wdrożeniowych nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
* Organizowanie i odbiór wyników prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych we współdziałaniu w tym zakresie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej.
* Organizowanie badań uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia wojskowego, środków bojowych i materiałowych prowadzonych w ramach działalności Oddziału.
* Opracowywanie orzeczeń o zakończeniu prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych oraz opracowywanie planów zagospodarowania składników majątkowych pozostałych po zakończonych pracach zgodnie z procedurami obowiązującymi w MON.
* Przygotowywanie bieżących i okresowych informacji z realizacji zadań ujętych w planie prac R+W (B+R+W) oraz informowanie na bieżąco szefa Oddziału.
* Współuczestniczenie w opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie otrzymanych zadań i poleceń.
* Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów umów na realizację prac rozwojowych (badawczo-rozwojowych) i wdrożeniowych zawieranych przez Departament Polityki Zbrojeniowej MON.
* Udział w procesie weryfikacji i zatwierdzania dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia prac wdrożeniowych i produkcji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe magisterskie techniczne
* pozostałe wymagania niezbędne:
o kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy, w instytucjach naukowych lub technicznych związanych z realizacja prac rozwojowych i wdrożeniowych,
o znajomość aktów prawnych obejmujących zakres działalności badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej,
o znajomość ustawy Kodeks cywilny, znajomość ustawy o finansach publicznych,
o znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
o samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków, umiejętność precyzyjnego wypowiadania się w mowie i na piśmie,
o umiejętność koordynowania pracy zespołów roboczych;
o umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz korzystania z Internetu,
o komunikatywność i sumienność,
o odporność na stres i dobra organizacja czasu pracy,
o pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajne”.

wymagania dodatkowe

* doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
* doświadczenie zawodowe w dziedzinie elektroniki,
* posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
* pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową (klauzula „tajne”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)
* lub kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.

Inne informacje:

Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie internetowej www.biuletyn.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42 lub 684 05 15.Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-14

pod adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218/-
00-911 Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia: 14/06/2010
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=811