wzór uchwały wspólnoty mieszkaniowej

James Potter and his great wonder

Temat: temperatura w pomieszczeniach mieszkalnych
Jak mówi art. 25 ustawy o własności lokali:

Art. 25. 1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.


Wejdź jeszcze tu:
http://www.rzeczpospolita...ota/wzory1.html
Wzór 1-16 lub 1-17
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8191Temat: : OPŁATY CZYNSZOWE
Pieczka a przed spaniem może mała lekturka:
http://huby.seo.pl/04_mieszkania/4_8a_poradnik.htm#WZORY%20DLA%20WŁAŚCICIELA%20LOKALU

"ROCZNY PLAN GOSPODARCZY
Każda ze wspólnot mieszkaniowych powinna opracować i przyjąć do realizacji (w formie uchwały) roczny plan gospodarczy. Plan ten określa zadania lub prawdopodobny zakres prac wykonywanych w ciągu roku i stanowi podstawę określenia wysokości środków finansowych niezbędnych dla wykonania tych prac oraz źródeł ich finansowania. Prezentowana forma planu gospodarczego (jako jedna z możliwych) zawiera następujące parametry wyjściowe dla opracowania planu: powierzchnię użytkową lokali, ich liczbę (z podziałem na mieszkalne, użytkowe i garaże), liczbę mieszkańców."
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=6045


Temat: Zmiana stawki - terminy

czy wystarczy zwołać zebranie wspólnoty na której właściciele podejmą uchwałę o podwyżkach mediów
Wystarczy, jeśli na zebraniu właściciele podejmą uchwałę. Nie trzeba wówczas informować każdego właściciela na piśmie - wymóg taki istnieje tylko w odniesieniu do uchwał przyjętych z udziałem głosów oddanych w trybie indywidualnym. Ale do dobrych praktyk należy zaliczyć informowanie właścicieli o wszystkim, co dotyczy ich praw i obowiązków we wspólnocie mieszkaniowej. Chociażby przez wrzucenie pism do skrzynek pocztowych.

Co do mediów - są to koszty niezależne od właścicieli i zarządu / zarządcy. O cenach decydują dostawcy (prąd, gaz, ciepło) lub rada gminy (woda i ścieki). Uchwała w tej sprawie nie jest potrzebna, bo ceny obowiązują i bez uchwały, a nawet wbrew niej (jeśli właściciele odrzucą uchwałę o podwyżce opłat za wodę, to z tego powodu woda nie stanieje).

Generalnie: przepisy nie ingerują w tak szczegółowe sprawy, jak forma kontaktu zarządu czy zarządcy z właścicielami, wzory pism czy pouczanie o obowiązujących przepisach. To nie jest procedura administracyjna, a zarząd wspólnoty czy administrator to nie organ administracji. Każda wspólnota może po swojemu takie sprawy uregulować. Możecie na przykład przyjąć uchwałę, regulującą terminy i formę powiadamiania właścicieli przez zarząd o zmianach cen mediów.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3543


Temat: wynagrodzenie zarzadu kilka pytań
e.... napisała [quote=Czy mogłabym prosić o wzór takiej uchwały?[/quote]

UCHWAŁA NR .....
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIERUCHOMOŚCI NR
z dnia .....

w sprawie: ustalenia wysokości i zasad wypłacania zaliczek członkom zarządu na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Na podstawie art. 14, art. 15 , art. 22 , art. 23 i art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali / tekst jednolity Dz.U.Nr 80, póz. 903 z 2000 roku / właściciele Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr .......

uchwalają, co następuje :
§1
Ustala się wysokość zaliczki na pokrycie kosztów .....

w kwocie …………. zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.
lub
w kwocie …………. zł od lokalu
(lub inny lub ...)

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosy zbierane metodą ............... (jaka - sami zdecydujcie) Lista z podpisami stanowi załącznik niniejszej Uchwały.

Za przyjęciem Uchwały oddano ….... głosów, przeciw było ......... wstrzymało się ……..

Zarząd Wspólnoty

moja propozycja, celowo ja zamieszczam - może będzie dyskusja i cos sie tutaj zmieni - ulepszy
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2777


Temat: wynagrodzenie zarzadu kilka pytań

Czy mogłabym prosić o wzór takiej uchwały?
Uchwała nr x/xxxx właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej .......
1. Właściciele lokali ustalają miesięczne wynagrodzenie zarządu (członków zarządu) w wysokości .... zł
2. Uchwała wchodzi w życie z 1 dniem miesiąca następującego po dniu jej podjęcia.


Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2777


Temat: Umowy na dostarczanie energii, wody, wywozu nieczystości
A czy znajde gdzieś wzór uchwały do podpisywania umowy w imieniu wspólnoty?

Jakie dane powinny znajdować się na pieczątce?

Czy jeśli dotychczasowy zarzadca - spółdzielnia mieszkaniowa - nie uregulowala rachunków w energetyce, wodociągach, to czy my będziemy obarczeni spłatą tego zadłużenia? Dodam, iż zarządca nie ma żadnego umocowania prawnego, żadnego dokumentu do zarzadzania naszymi blokami.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3499


Temat: PILNE- jakie mam prawa?, pierwszy zawarłem akt notarialny

Co robić?
Jak będziemy mogli zmienić zarządce za kilka miesięcy lub maksymalnie po roku?
Czy może się on zabezpieczyć jakąś uchwałą/umową abyśmy nie mogli go odwołać, jeżeli będzie za drogi?

Możesz udzielić pełnomocnictwa rodzajowego osobie bliskiej lub znajomemu. Nie musi być poświadczane notarialnie. Wzór pełnomocnictwa rodzajowego jest gdzieś na forum.
Czy zarządca jest wpisany do aktu notarialnego? Jeżeli tak, to najpierw będziecie musieli podjąć uchwałę o zmianie sposobu zarządu - z powierzonego w trybie art. 18.1 ustawy o własności lokali na zarząd właścicielski z art. 20 uwl i wybrać zarząd (organ wspólnoty mieszkaniowej).
Jeżeli nie jest wpisany do AN, to jest łatwiej - notariusz nie będzie potrzebny.
Jedynym zabezpieczeniem dla zarządcy może być zapis w umowie notarialnej o powierzeniu zarządu lub umowie o zarządzanie nieruchomością (jeśli się na to zgodzicie. Uchwała nuic mu nie da, bo każda uchwałę można uchylić lub zmienić. Umowę też, ale to może potrwać (nie dajcie sobie wcisnąć długiego okresu wypowiedzenia, najlepiej 1 miesiąc).
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3683


Temat: antena zbiorcza
Cześć
Mamy wspólnotę mieszkaniowa przymierzamy się do remontu dachu w związku z tym :
Mamy zamiar w bloku zlikwidować na dachu anteny zbiorcze z tego co się orientuje to muszą na to wyrazić zgodę mieszkańcy (100%) bloku , ze nikt z niej nie korzysta czy wie ktoś jak fachowo powinno brzmieć pismo o likwidacji anteny (z którym pewnie będę latał po mieszkańcach)
A może wystarczy tylko uchwała na zebraniu wspólnoty o likwidacji anteny zbiorczej ???

Za wzór takiego pisma będę wdzięczny albo pomysły jak to skleić żeby miało sens .
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2563


Temat: Czy można użyć takiego zapisu w uchwale ?

w uchwale musicie określić sposób prowadzenia ewidencji, a nie jej rodzaj. Niezbędnym minimum jest ustalenie treści (wzoru) rocznego sprawozdania finansowego. Czasami to nawet nie wystarcza, gdyż do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej potrzebna wiedza jak taką ewidencję prowadzić.

We Wspólnocie Mieszkaniowej "Poleska" we Wrocławiu prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zostało określone w stosownej uchwale, w której właściciele określili sposób i zakres takiej ewidencji. Przyjęto także stosowne wzory sprawozdań finansowych oraz plan kont. Niemniej obecny licencjonowany zarządca Seweryn Chwałek nie stosuje się to woli właścicieli wyrażonej w tejże uchwale, gdyż wprowadził swoje własne plany kont oraz wzory sprawozdania finansowego.

Prowadzenie ewidencji w sposób inny niż wymagają tego właściciele będzie jednym z WIELU zarzutów stawianych temu zarządcy w skardze do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5045


Temat: Wzór uchwały o wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu
Mam projekt uchwały, czy byście coś zmienili:właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. yyy

w/s wydania pozwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu nr.11


Działając na podstawie art. 23 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, z późn. zm. ) właściciele lokali w nieruchomości położonej w Polsce przy ul. yyy postanawiają, co następuje:

§ 1

Wyrażają zgodę na sprzedaż alkoholu w godzinach otwarcia sklepu w lokalu nr 11 na okres 2 lat.

§ 2

Wspólnota w związku z wyżej wymienioną zgodą zastrzega sobie prawo zwiększenia opłat eksploatacyjnych w przypadku gdyby prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą alkoholu spowodowało wzrost kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, w wysokości pozwalających na ich zaspokojenie.

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.


Miało być prost i zrozumiale.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4192


Temat: Przykładowa uchwała
hmm... dzięki... Wzięłam sobie jako wzór do napisania treści uchwały - propozycję uchwały napisaną przez poprzedniego zarządcę - i ten punkt mnie zastanowił....

Pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie-
czy w treści uchwały musi być zawarta takie zdanie (odwołanie się do przepisów UWL):

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) właściciele lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową postanawiają...

czy nie jest to konieczne?

i podobnie to ,że uchwała będzie podejmowana w trybie indywidualnego zbierania głosów - czy też musi być zawarte zdanie: na podstawie art 23 ust 2ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.

ogólnie - czy w treści uchwały muszę zawrzeć odwołanie do przepisów, czy tez mogę to opuścić ?

pozdrawiam
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3177


Temat: "Program Ochrony Wspólnot Mieszkaniowych"
"Program Ochrony Wspólnot Mieszkaniowych"
  "Program Ochrony Wspólnot Mieszkaniowych" - wzory uchwał dla wspólnot dotyczące kwestii współpracy z Centrum Informacji Gospodarczej:

CIG - Centrum Informacji Gospodarczej - Informacje o Programie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=46717


Temat: Okradziona?, oszukana? - Wspólnota Mieszkaniowa.

  Odpowiedź można znaleźć pod adresem:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wzory uchwał i umów

Wzory pism sądowych - punkt 4 - Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=39387


Temat: Nasza Wspólnota
Zajrzyj tutaj: http://www.rzeczpospolita.../wzory1.html#05
Tamże wiele innych wzorów uchwał, pełnomocnictw i innych dokumentów dla wspólnot. Z góry zastrzegam, że nie wszystkie są najlepsze, nie wszystkie są też potrzebne .

Wzory są wypełnione, z opisem. Trzeba je przerobić na własne potrzeby.
Wniosek o zwołanie zebrania można przerobić np. tak:

Właściciele lokali
w nieruchomości
Jarzębinowa 7-13 w Siechnicach
Siechnice, ............... 2007 r.

SM Nova Lokum
Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
"Jarzębinowa 7-13" w Siechnicach
ul. .....................
00-000 Wrocław

WNIOSEK
o zwołanie zebrania właścicieli lokali

Działając na podstawie artykułów 18 ust. 2a, 27 i 31 pkt b ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903), my, niżej podpisani właściciele lokali, posiadający łącznie ponad 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej Jarzębinowa 7-13 w Siechnicach, domagamy się zwołania - w terminie do dnia ............ br. - zebrania właścicieli lokali z udziałem notariusza, w celu podjęcia uchwał w sprawach:

1) zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną,
2) wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
3) udzielenia Zarządowi niezbędnych pełnomocnictw
4) korekty planu gospodarczego i stawki zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w roku 2007.

Załączamy projekty uchwał w sprawach określonych w punktach 1 i 2. Projekt uchwały w sprawach określonych w punktach 3 i 4 przedstawi właścicielom nasz kandydat do Zarządu Wspólnoty, p. ............. - zam. w Siechnicach ul. Jarzębinowa 7-13/....... - po ustaleniu terminu zebrania.

(podpisy właścicieli - tabela poniżej)
***
Porządek obrad będzie zależał od wcześniejszych ustaleń (jeśli jest uchwalony plan gospodarczy, to w porządku ujmiecie korektę, a jak go nie ma, to przyjęcie uchwały ws. PG itp.). Pamiętajcie, że porządek zawsze można uzupełnić lub zmienić już na samym zebraniu. Wybierzcie prowadzącego zebranie, niezależnego od zarządcy.

Pamiętajcie o notariuszu - on protokołuje uchwałę o zmianie sposobu zarządu NW.
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1448


Temat: zawiadomienie o zebraniu
Wszyscy Właściciele
ul. Jarzębinowa 7-13
Siechnice


Zawiadomienie
o zebraniu ogółu właścicieli w nieruchomości położonej
w Siechnicach przy ul. Jarzębinowej 7-13


W imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, na podstawie art. 30 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zapraszam Państwa na zebranie ogółu właścicieli nieruchomości przy ul. Jarzębinowej 7-13 w Siechnicach.
Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2009 r. o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej w Hotelu przy ul. Osiedlowej 25 w Siechnicach.
Uprzejmie proszę o niezawodne i punktualne przybycie, bowiem w porządku zebrania jest podjęcie uchwał istotnych dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w zebraniu proszę o udzielenie pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na internetowym forum.


Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z działalności w roku 2008.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku i udzielenia
Zarządowi absolutorium,
- w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na rok 2009,
- w sprawie zadysponowania powstałej nadwyżki przychodów nad kosztami Wspólnoty,
wynikającej z rozliczenia zaliczek wpłaconych na pokrycie kosztów zarządu
nieruchomością wspólną w roku 2008,
- w sprawie wykonania nasadzeń wokół nieruchomości.
- w sprawie naliczania odsetek ustawowych od przeterminowanych należności.
5. Prezentacja ofert dotyczących:
- rozbudowy instalacji antenowej,
- monitoringu,
- wymiany systemu zamykania drzwi na klucz systemowy.
6. Przedstawienie propozycji obniżania kosztów (czujniki ruchu w piwnicy).
7. Przedstawienie opinii dotyczącej instalacji ciepłej wody i możliwości poprawy jej jakości
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.


Jeżeli ktoś z Państwa chce wcześniej zapoznać się z ofertami, które będą przedstawiane na zebraniu proszę o kontakt, wyśle je Państwu skanem.


Z poważaniem

Magdalena Hałasińska
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=2397