wzór upoważnienia do rejestracji samochodu

James Potter and his great wonder

Temat: Pytanko przy rejestracji
tu możesz sobie pobrać do wydrukowania wzór pełnomocnictwa do rejestracji samochodu,
http://www.druki.rejestra...ochodu_pdf.html

kwestia czy ma być to upoważnienie podpisane przy notariuszu czy też nie zależy od urzędu gdyż różnie to wygląda. Ja w swojej karierze przeszedłem już wymóg reprezentacji tylko z notarialnie poświadczonym podpisem, potem z oryginałem dowodu osobistego do wglądu a teraz wystarczy tylko mieć podpisane upoważnienie. Dotyczy to miasta Wrocławia.

jeżeli kupujesz na brata to powinien też Cię upoważnić do kupna samochodu
http://www.druki.rejestra...ochodu_pdf.html


jeżeli reprezentujesz najbliższą rodzinę, np. brata to jest to zwolnione z opłaty skarbowej 17 zł

pozdrawiam

Dariusz Sawicki
Źródło: forumsamochodowe.pl/viewtopic.php?t=23996Temat: Upoważnienie do zapłaty podatku i rejestracji auta.
Upoważnienie do zapłaty podatku i rejestracji auta.
  Witam!

Kupiłem samochód na siebie i wujka, wujek miał poważny wypadek i przez rok nie może chodzić, ma poważnie złamaną nogę.

O jakiej treści upoważnienie powinienem mieć, żebym mógł załatwić wszystkie sprawy w urzędzie skarbowym, w urzędzie komunikacyjnym, ubezpieczeniu auta?

Prosiłbym o jakiś gotowy wzór.

Pozdrawiam!
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=32182


Temat: Tablice rejestracyjne...
W uj roboty przy rejestrowaniu pojazdu na pojazd zabytkowy
Idziesz do UM do BOI i prosisz o odpowiedni wniosek. Wypełniasz i dołączasz:
*
oryginał dowodu własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania/

*
oryginał dowodu własności pojazdu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego jeżeli pojazd został zakupiony poza granicami kraju

*
dowód odprawy celnej przywozowej /jednolity dokument administracyjny SAD/, jeżeli pojazd został sprowadzony z terenu państwa nieczłonkowskiego lub dla samochodów osobowych sprowadzonych z terenu UE - zaświadczenie o zapłacie akcyzy

*
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające obowiązek uiszczenia podatku VAT od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (VAT-25)

*
jeżeli pojazd był zarejestrowany za granicą - dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający zarejestrowanie lub jego wyrejestrowanie (pochodzenie pojazdu), przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego

*
dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

*
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury

*
zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu wraz z protokołem z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, wystawione przez uprawnioną stację kontroli pojazdów
*
W przypadku indywidualnego importu pojazdu dokonanego po dniu 1.01.2006r. właściciel pojazdu obowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nr rachunku bankowego:
NFOiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Dowód wpłaty musi zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu. Dowód wpłaty należy okazać podczas pierwszej rejestracji pojazdu w kraju, a w przypadku zbycia pojazdu przekazać go nowonabywcy.

Przepis ten dotyczy pojazdów samochodowych zaliczanych do kategorii:
M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy (razem 9 miejsc)
N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 tony.

Ww. przepis dotyczy również przedsiębiorców którzy wprowadzają do 1000 pojazdów rocznie (zgodnie z art.12 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie muszą zapewniać sieci zbierania pojazdów).

Aby dokonać w/w badania technicznego koniecznym staje się dokonanie czasowej rejestracji pojazdu. Do dokonanie tej czynności niezbędne są:

*
dokumenty wymienione w pkt od 1 do 7
*
wniosek o rejestrację pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 50 gr od każdego załącznikad
*
dowody opłat za wydanie pozwolenia czasowego i nalepki tymczasowej oraz tablic rejestracyjnych

tymczasowych
UWAGA:
Tablice tymczasowe są nie ubezpieczone, właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

*
wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu z opłatą skarbową w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł na wniosek i 0,50 zł od każdego załącznika

*
dowody opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego /wraz z kompletem nalepek/, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dla pojazdu sprowadzanego - karty pojazdu

*
osoba figurująca na dowodzie własności załatwia sprawę OSOBIŚCIE lub daje pisemne upoważnienie osobie trzeciej oraz swój dowód osobistyA tu masz podstawy prawne, najpierw je przeczytaj, potem reszte:
*
Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.Nr 108 poz. 908 z 2005r. z późn.zm.)
*
Ustawa z dnia 20.01.2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.u.Nr 25 poz.202 z 2005r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 22.07.202r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.Nr 133 poz.1123 z 2002r. z późn.zm.)

*
Rozporządzenie Min.Infrastruktury z dnia 27.09.2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.Nr 192 poz.1878 z 2003r. z późn.zm.)

*
Ustawa z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.Nr 124 poz.1152 z 2003r. z późn.zm.)
Źródło: silesia.slask.pl/viewtopic.php?t=1418


Temat: Co zrobić aby nie płacić OC ???

  Witam!
Samo osiągnięcie przez pojazd zacnego wieku 25 lat nie załatwia sprawy. Odpowiedzi na pytanie postawione przez kaczaka należy szukać w ustawie z dnia 22 maja 2003 r.o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 124 poz. 1152) oraz w Prawie o ruchu drogowym z 1997 r.

i tak,

Art. 27. 1."ustawy ubezpieczeniowej" wskazuje, że: Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy, zwaną dalej "umową ubezpieczenia krótkoterminowego", można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest:.........
5) pojazdem historycznym.
Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów historycznych, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 30 dni.

Teraz - co to jest i kiedy można ubiegać się o uznanie pojazdu za zbytkowy:

Pojęcie ‟pojazd zabytkowy” znalazło się w Prawie o ruchu drogowym od 1997 r. i zgodnie z ustawą jest nim:
‟pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury”.

Jako kryterium nadania takiego statusu przyjęto, że takowy pojazd powinien:

1.mieć co najmniej 25 lat,
2.być nieprodukowany (w modelu) od lat 15,
3.posiadać minimum 75 proc. zachowanych oryginalnych części (w tym główne podzespoły).

Dopuszczono również sytuację, gdy pojazd młodszy niż 25-letni może zostać wpisany do rejestru zabytków, jeżeli jest egzemplarzem unikalnym i charakteryzuje się którąś z niżej wymienionych cech:

1.posiada unikalne rozwiązania konstrukcyjne (np. silnik Wankla),
2.dokumentuje znaczące etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,
3.był związany z istotnymi wydarzeniami historycznymi,
4.był użytkowany przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne,
5.ma związek z ważnymi osiągnięciami sportowymi,
6.posiada oryginalne wykonanie lub został odrestaurowany,
7.został odtworzony wiernie, zgodnie z technologią z okresu jego produkcji.

Zanim pojazd zostanie uznany za zabytek należy przejść długą i wcale nie tanią procedurę którą można z grubsza podzielić na 3 etapy:

Etap 1.: Wpis do rejestru zabytków
- dokonuje go wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia kierownik delegatury na podstawie opinii rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej, eksperta z dziedziny pojazdów zabytkowych (rzeczoznawcy z listy zatwierdzonej przez generalnego konserwatora zabytków). Wpis do rejestru lub ewidencji zabytków nastepuje po dostarczeniu wojewódzkiemu konserwatorowi karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki, zwanej potocznie białą kartą. Kartę sporządza się w trzech egzemplarzach według wzoru Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Wystawienie karty przez rzeczoznawcę jest już pierwszym (przynajmniej kilkuset złotowym...) z poważniejszych kosztów...!
Etap 2.: Kontrola i dopuszczenie do ruchu
Po potwierdzoniu przez konserwatora zabytków przyjecia omówionej powyżej dokumentacji, należy przeprowadzenie badań technicznych pojazdu. Badanie odbywa się w okręgowej stacji kontroli pojazdów lub w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie na wniosek właściciela pojazdu lub osobę przez niego upoważnioną, który zgłaszając się na badanie techniczne, przy sobie powinien mieć dowód rejestracyjny i dokument potwierdzający własność pojazdu.

Wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi stanowi formularz z całą masą informacji technicznych o badanym pojeździe. Jego wypełnienie wraz z dokumentacją fotograficzną najlepiej jest zlecić doświadczonemu rzeczoznawcy samochodowemu. Taki opis techniczny jest kolejnym poważnym wydatkiem.

Po przeprowadzeniu badania pojazdu, wydawane jest zaświadczenie z końcowym wnioskiem o dopuszczeniu pojazdu (lub dopuszczeniu z ograniczeniami) do ruchu drogowego.
Etap 3. Rejestracja w wydziale komunikacji

Z przeglądem technicznym, należy zgłosić się do wydziału komunikacji we właściwym miejscowo starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w mieście na prawach powiatu), aby dopełnić formalności i uzyskać zabytkowe (żółte) tablice rejestracyjne.
Do rejestracji będzie niezbedne:
- wniosek o rejestrację pojazdu (na formularzu z urzędu),
- dowód tożsamości (lub pisemne upoważnienie i dowód tożsamości osoby upoważnionej — w przypadku działania przez pełnomocnika),
- dowód własności pojazdu (np. faktura, rachunek, akt darowizny, przekazania),
- potwierdzenie umieszczenia pojazdu w ewidencji zabytków oraz opinia rzeczoznawcy,
- dokumenty ze stacji kontroli pojazdów,
- jeśli posiadamy - dowód rejestracyjny (wraz z tłumaczeniem, jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
- tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany w Polsce),
- potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat rejestracyjnych,
- dokument poświadczający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
pisemne upoważnienie i dowód tożsamości osoby upoważnionej — w przypadku działania przez pełnomocnika.


oprac. na podst.Rejestracja pojazdu zabytkowego, Gazeta Podatnika, wyd.elektroniczne Nr 105/2010 (882).

Tak więc reasumując - samo posiadanie pojazdu 25 letniego nie oznacza możliwosci ubiegania się o "żółte tablice" i czasowe ubezpieczanie pojazdu jedynie na czas zamierzonej eksploatacji. Nie ma również, czegoś takiego jak ów złom uzytkowy. Możesz wycofać pojazd z ruchu i wowczas nie będziesz juz zobowiązany ponosić cieżaru ubezpieczenia OC ALE, jest to czynność ostateczna i wg. obecnych przepisów ponownej mozliwości zarejestrowania i dopuszczenia do ruchu przktycznie nie ma (pewne odmiennosci proceduralne występują w związku z czasową rejestracją pojazdu w innych krajach UE przez obywateli PL którzy po powrocie do kraju występują o ponowna rejestrację swoich samochodów).
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=130417